Riječ dekana Pravnog fakulteta


Poštovani sadašnji i budući studenti,

na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru studijskih programa – opšte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ECTS).

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijom koja je opremljena za simulaciju suđenja. Izvođenjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad. Oni pomažu studentima da se opredijele za svoj budući posao, u kome će se pronaći i koji će ih ispunjavati.

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Po diplomiranju, mogu da rade kao sudije, javni tužioci, pravobranioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim preduzećima, privrednim subjektima i finansijskim institucijama. Mogu da rade u policiji i na drugim poslovima bezbjednosti, kao i na forenzičkim poslovima.

Postojeće stanje nedovoljnog ostvarivanja proklamovanih prava čovjeka mogu poboljšati samo obrazovani pravnici, koji su spremni i sposobni da se bore za funkcionisanje države i vladavinu prava. Mi našim studentima ukazujemo da pravo ne postoji radi sebe, već radi građana, i da oni, kada se budu zaposlili, treba da poštuju i razvijaju demokratske institucije u sistemu vladavine prava i pravne države. Ukazujemo im i na to da, kada u praksi budu primjenjivali pravo, moraju poštovati dostojanstvo čovjeka i njegova neprikosnovena prava.

U budućnosti ćemo stalno raditi na usavršavanju studijskih programa. Cilj nam je da svršeni studenti, sa stečenim znanjem, budu konkurentni na tržištu i osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti prava, bezbjednosti i forenzike. Spremni smo da profesionalno izvršavamo sve planirane zadatke, kako bi se ostvarili visoki ciljevi kojima Fakultet teži.

Sve one koje zanimaju pravni, bezbjednosni i forenzički poslovi, pozivamo da dođu na Fakultet i porazgovaraju sa profesorima i studentima, što će im pomoći da kompletiraju sliku o nama i da se odluče da kod nas studiraju. Mi ćemo se postarati da ispunimo sva očekivanja studenata i da im pomognemo da postanu obrazovani i osposobljeni za buduće zanimanje.

                     

  DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

                                                                               Prof. dr. Nedeljko Stanković